Menu
نویسنده مطلب : محمود نجاتی

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


توضیحات جالبی در مورد تصویر بود،  این دیدگاه فکر میکنم نمونه خوبی باشه از ویژگی داستان پردازی  استعداد  Ideaphoria

و اینکه در مقایسه با این دیدگاه آدم لبریز از ایده ای نیستم بیشتر ذهنم درگیر هم پوشانی قاب بر روی کلید برق بود. ولی با خوندن این دیدگاه می تونم ادامه بدم داستان رو.