Menu
نویسنده مطلب : حسین اکبری

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت اطلاعاتی:

مشاوره دادن افراد باتجربه به ما
گفتن نقاط ضعف و قوت ما توسط نزدیکان و دوستان

حمایت احساسی:

اینکه در روزها و شرایط سخت زندگی در کنارمان باشند
توجه و گوش دادن فعال مرد به حرف های همسرش

حمایت ابزاری و فیزیکی:

حمایت مالی والدین از فرزندانشون
کمک کردن در کارهای خانه

حمایت ارزیابی و شناخت:

توصیه خانواده و نزدیکان برای قطع ارتباط با یکی از دوستانم