Menu
نویسنده مطلب : حدیثه

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


در زمین های کشاورزی به علت کمبود آب، چاه حفر می کنند و با استفاده از آب چاه زمین های کشاورزی را آبیاری می کنند اما این راه حل فقط برای چند سال جوابگوست. اگر افق زمانی را بیشتر کنیم برای مثال افق زمانی را ۱۰ سال بعد قرار دهیم می توان پیش بینی کرد که وضعیت بدتر می شود زیرا هم کمبود آب ادامه خواهد داشت و هم آب های زیر زمینی با حفر چاه از بین می رود به این ترتیب حفر چاه در بلند مدت نه تنها مشکل کمبود آب را حل نمیکند بلکه مشکل را جدی تر  و بحرانی تر می کند.