Menu
نویسنده مطلب : یاور مشیرفر

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


دن اریلی را باید یک فیلسوف تمام عیار و عوامگرا و متفکر سیستمی دانست. در همه پاسخ هایی که از ایشان داریم، همواره سعی میکند ساده ترین و عوامانه ترین اتفاقات زندگی که حاصل پاسخ و اقدام ها هستند را در یک سیستم بزرگ وقایع ببیند و تفسیر کند. خود این نوع نگاه نیازمند داشتن درک فلسفی عمیق از مهفوم سیستم و تفکر سیستمی است.

 

این که شانس چقدر در زندگی ما مؤثر است یک رخداد غیرسیستمی تر است تا این که اقدام و پاسخ های ما چقدر در رسیدن به هدف مؤثر می شود. از سوی دیگر اریلی به خوبی کوشیده است پاسخ این سؤال را به نحوی عمیقانه و با فلسفه ای درونی در ساده ترین کلمات و قابل فهم ترین مثال ها بگنجاند. مثال توب بسکتبال تا حدی به تصمیم گیری هم مربوط است. زمانی که ما امکانات و زیرساخت های خوبی برای یک تصمیم داریم، حداقل نگرانی برای به ثمر نشستنش موجود است و همینطور وقتی زیرساخت مناسب یک تصمیم فراهم نیست، هیچ تضمینی برای درست به ثمر نشستن آن تصمیم وجود ندارد. تا اینجا اریلی دو نکته خیلی مهم در پاسخ به یک سؤال ساده گفته است.