- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


سلام به دوستان

داشته های متعددی وجود دارند که ممکن است به سرمایه تبدیل شوند و یا حتی روزی به صورت نداشته درآیند.

سلامت جسمی و روحی،  توانایی و استعداد، شغل، درآمد، پول ، دوست ، خانواده، وطن، زمان، شرکت و سازمان، حتی یک کتابخانه و یا یک دوچرخه می تواند دارایی خاص و منحصر به فرد برای هرشخص باشد. در واقع هرکس داشته های مادی خاص خود را دارد.

اما به عقیده من تمامی این داشته ها زیرمجموعه های کوچکی از بزرگترین داشته های معنوی ما هستند که چند مورد از آنها را البته از دیدگاه شخصی ذکر می کنم :

زندگی و وجود ما در این جهان و تجربه کردن این دنیا با تمام رویدادهایش یکی از داشته های بزرگ ماست . اینکه چگونه زندگی کنیم ، می تواند این داشته را به یک سرمایه ارزشمند و جاودانه مبدل نماید و یا جز تباهی اثر دیگری به جای نگذارد.

زمان بزرگترین داشته مشترک ما انسانهاست. روزها و سالها از این داشته ثابت استفاده کرده و گاهی حتی به تمام شدنش فکر هم نمی کنیم.

تجربه یکی دیگر از این داشته هاست. شکست ها و ناکامی ها می توانند دریچه ای برای کسب سرمایه در زندگی باشند.

ذهن داشته دیگری است که اگر با آگاهی و هوشیاری همراه شود ما را به سمت خواسته های بی نهایتمان رهنمون می سازد.

جیمز ران می گوید: ارزش اصلی زندگی از سرمایه های درونیتان ناشی می شود؛ نه از مال و منال و دارایی های مادی دیگرتان.