Menu
نویسنده مطلب : احسان عسکری

مطلب مورد بحث:

اولویت‌بندی فاکتورهای تصمیم گیری در مدیریت و کنترل پروژه


در پروژه های مربوط به IT این اتفاق بسیار شایع است که از زمان در نظر گرفته شده فراتر می رود. فاکتورهای مختلف موجود در IT بحث تنظیم زمان را سخت میکنند. اگر در پروژه های IT زمان، هدف اصلی باشد آنگاه یا ضلع امنیت در خطر میفتد و یا کیفیت محصول پایین می آید