Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است


من به زمینه e-learning علاقه دارم

البته این موضوع یک موضوع جدیدی هست و هنوز خیلی مونده که جا بیفته ولی من فکر کنم برای نقطه شروع یا حداقل ماکرو اکشن باید شروع کنم به خوندن کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده و یا به سخن کسی که در این زمینه فعال بودن گوش بدهم و یا اینکه در اینترنت شروع کنم بهدنبال کردن منابعی که به این موضوع اختصاص داده شده