Menu
نویسنده مطلب : امیرمسعود حدیدی

مطلب مورد بحث:

آیا دوستان‌تان هنگام حمایت عاطفی از شما، اصول اولیه را رعایت می‌کنند؟


سلام
یکی از چیزهایی که متوجه شدم، این هست که نوشته هایم بیشتر رنگ و بوی HPC می دهند اما مکالمات روزمره ام بیشتر از نوع MPC هستند. گاهی پیش آمده که با بازگویی منطق کار، کسی را ناراحت کرده باشم.
شاید یکی از نتایج ارتباطاتی که به شیوه LPC  پیششان ببری، با گذر زمان، نوعی توانمندی متقاعد سازی دیگران باشد.
به یاد ندارم هیچگاه چنین مکالماتی داشته باشم، احساساتی گری و به اجبار کلمات با بار معنایی غم عمیق یا شادی ژرف را بکار بردن، هیچوقت در زندگیم جای نداشته، جز مواقعی که مشغول نامه نگاری در یک فایل دیجیتال هستم.
که به گمانم کم کم دارد به نوشتنم شکل و شمایل می دهد.