Menu
نویسنده مطلب : Danial

مطلب مورد بحث:

مدیریت ذره بینی چیست؟ (خرده بینی در مدیریت)


پاسخ ۱- در زمانی که سرپرستی تیمی را عهده دار گردیدم از طریق برخی دوستان با تجربه تر و مشورت با آنان متوجه شدم که می بایست برای تیم داری و سرپرستی مسائل و اصولی را حتماً مدنظر قرار دهم(اصطلاحاً سیاست کاری داشته باشم). این موضوع باعث گردید که هم در این زمینه مطالعه نمایم هم ادامه تحصیل را در این راستا برنامه ریزی نمایم. ولی درگیر مدیران ذره بینی یا خرده نگر کماکان بوده و هستم و این مسئله به شدت مجموعه ای که با آن همکاری می نمایم را تحت تأثیر خود قرار داده است.
پاسخ ۲-  این سؤال به شدت وابسته به تمامی مواردی است که به نوعی در همین دوره به آن اشاره گردید. دانش مدیریت علاوه بر اینکه اکتسابی است و از طریق مطالعه میتوان درباره آن شناخت پیدا کرد به شدت وابسته به تجربه و فرصت تجربه پیدا کردن مدیریتی نیز می باشد.
پاسخ ۳- در حال حاضر تنها راهکاری که این شرکتها اندیشیده اند به کار گیری کارکنان در قالب قرارداد ساعتی یا پیمانی است. که این امر خود تبعات دیگری را به همراه داشته است. از جمله باج خواهی مدیران.
پاسخ ۴- به نظرم در شرکتهای دولتی هیچ. چون پست مدیریتی آنان به شدت وابسته به بی کفایت نشان دادن کارکنان است، به صورتی که عدم حضور آنان(مدیران) در مجموعه باعث فاجعه ای اسف بار برای سازمان خواهد بود. گرچه این نظر خیلی بدبینانه می باشد. ولی واقعیت تلخی است. ممکن است یک پاسخ آموزش برای بهبود باشد. ولی وقتی که نگاه می کنیم می بینیم در این سازمانها دوره های آموزشی کمی برگزار نمی گردد از جمله اخلاق مدیران یا بحث جانشین پروری. ولی کو گوش شنوا و تغییر رویکرد.