Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


 
به نظرم در زندگی شخصی،  مصرف مواد مخدر با هدف از بین بردن تنش و معلق کردن مسئولیت در یک زمان محدود از آنجایی که صرفا تاثیر اولیه کوچیکی داره و پس از مدتی میتونه یک چرخه معیوب ایجاد کنه میتونه نمونه ای از توجه نکردن به افق زمانی و بنابراین مثالی از اثر کبرا باشه .