Menu
نویسنده مطلب : احسان تاجیک

مطلب مورد بحث:

علف های هرز در زمین برنامه ریزی شما


کم کم برای سال جدید دارم آماذه میشم . سالی که قرار نیست یه شبه اتفاقی بیفته وقرار نیست تمام برنامه ها همه شون اجرا بشن مگر اینکه …

 

با کلی زوق و شوق امسال را شروع نمی کنم . برنامه نمی ریزم که صرفا برنامه ریخته باشم . صرفا هدف گذاری نمی کنم . بایست برای ۵ جز برنامه ریزی کارهایی انجام دهم . نقطه شروع برنامه ریزی وضع موجود و یه قسمت بسیار مهم تعیین تکلیف با علف های هرز برنامه ریزیم می باشد .

وقتی به وضع موجودم نگاه می کنم میبینم که خیلی علف های هرز دارم که باید کم کم از ریشه درشون بیارم و شایدخود اینها هم نیاز به یه جسارتی دارد . جسارتی که با میکرو اکشن ها شروع می شود .

سعی می کنم برای هدفهایم اولویت ها را به خوبی توجه کنم . حس میکنم علی رغم اینکه خانواده و ارتباطات جایگاه مهمی برایم دارند از همین عید باید سعی کنم دید و بازدید های عید را به خاطر اولویت های دیگر کنار بگذارم و یا به کمترین میزان ممکن کاهش دهم . بخشی از ارتباطات ،  علف هرزی است که  امسال در برنامه هایم قصد دارم از ریشه در بیارم .

امسال سعی میکنم با خودم صادقانه برخورد کنم . راستی را در عمل تجربه کنم . اگه واقعا موردی برایم بسیار مهم است که باید وقتی را به آن اختصاص دهم ، حتما حتما از علف هرزی چشم پوشی کنم و آن را کنار بگذارم . خدا و خرما با هم نمی شود . این دستاورد بزرگی است که اگه بهش برسم امسال سال خوبی خواهد بود .