- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهدی گروسی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


من با تجربه کار در سمت مدیر صنعتی، علاوه بر موارد بالا که بسیار هوشمندانه انتخاب شده، موارد ذیل را مهم می دانم :

۱- سلسله مراتب سازمانی را درک کرده و به خوبی رعایت می کند.

۲- با تفویض اختیار به موقع و به جا، سهم حضور خود را در فرآیندهای کلیدی افزایش می دهد.

۳- هرگز دستپاچه عمل نمی کند، حتی در بدترین شرایط متانت خاصی در رفتارش مشهود است به طوری که در لحظات سخت همه مدیران به دنبال راه حل او هستند.

۴- شاخص های کلیدی سازمانش را شناسایی کرده، و در بازه های منظم زمانی آنها را پایش می کند.

۵- وقت خود و همکاران را در جلسه های بیهوده ، طولانی و خسته کننده تلف نمی کند و به قواعد برگزاری جلسات موثر آشناست.

۶- وقت شناس، خوش قول باشد.

۷- حرف و عملش کوچکترین تناقضی نداشته باشد.

۸- در رعایت ارزش های سازمان که خودش در تدوین آن دخیل بوده بهترین باشد.

۹- انرژی، خوش خلقی و ادبش مثال زدنی باشد.