Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین کامیابی

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


با بررسی تمرین ها و دیدگاه هایم، متوجه شدم که از هیچ یک از عباراتی نظیر “برای من بدیهی است”، “برای من واضح است”، ” من باور دارم” و سایر عبارات مطرح شده در این درس استفاده نکرده ام.در کامنت هایم بیشتر عباراتی نظیر “فکر می کنم“، ” به نظر می رسد” ، ” حس می کنم” ، “شاید بتوان گفت” به کار برده ام که عامیانه تر هستند. به عنوان مثال در یکی از کامنت ها نوشته ام: ” به نظر میرسه که تمایل به خودافشایی در افراد برونگرا نسبت به افراد درونگرا بیشتره” . فکر می کنم یا نباید این قسمت رو می نوشتم یا باید در اینترنت جست و جو می کردم که آیا تحقیق یا مطالعه ای مبنی بر اینکه رابطه ی مستقیم میان تمایل به خود افشایی و برونگرایی وجود دارد یا خیر و در صورتیکه تحقیقاتی درین زمینه وجود داشت، این مطلب را اینگونه مطرح می کردم:  ” مطالعات آقا یا خانم ایکس تایید می کند که تمایل به خود افشایی در افراد برونگرا نسبت به افراد درونگرا بیشتر است”              چیزی که شخصا از تمرین این درس و مرور تمرین های قبلیم یادگرفتم این بود که برای  حل بسیاری از تمرین ها در متمم بهتر است که یا از تجربه ها و مشاهدات شخصی خودم و دیگران بنویسم ویا در غیر اینصورت قبل از حل تمرین یا بیان دیدگاه، در مورد موضوع مربوطه مطالعه و جست و جو کنم تا کامنت هایم مستند و مستدل باشند و حتی الامکان برداشت ها و قضاوت های شخصی کمتر در آنها دخیل باشند.