Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


شاخص: میزان مالیات پرداختی سال آتی که به نسبت سال گذشته افزایشی است.

واحدهای امور مالیاتی برای دریافت مالیات بیشتر از مودیان، تحت فشار قرار می‌گیرند. در صورتی که به دلیل رکود اقتصادی و رشد اقتصادی کمتر از پارسال، منطقی نیست که میزان مالیات پرداختی مودیان افزایش یابد.

شاید شاخص مناسب برای نشان‌ دادن پیاده سازی بهتر سیستم مالیاتی در کشور، تعداد مودیانی است که اظهارنامه می‌دهند.