Menu
نویسنده مطلب : کبری شریفی

مطلب مورد بحث:

تقویت بالغ درون | چگونه بالغانه رفتار کنیم؟


بستگی به شرایط متفاوت است اگر امکان تاخیر در واکنش باشد واکنش ام را تا حد امکان به تاخیر می اندازم تا به ثبات احساسی برسم اگر هم امکان داشته باشد چند قدم راه میرم و گاهی هم در ذهن ام به خودم میگم صبور باش وآرام باش  من معمولا بعد از یک چالش سعی می کنم انرا به دقت تحلیل و بررسی کنم و واکنش ها و رفتارهای خودم و دیگران را بررسی کنم این کار در طی زمان سبب شده ظرفیت فکری و احساسی ام برای دفعات بعد افزایش پیدا کند و حداقل در موارد مشابه بهتر و پخته تر عمل کنم