Menu
نویسنده مطلب : پرنیان خان زاده

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیاهای دردناک! سئوال هایی که با پرسیدن آن ها از خودمان ،دردی از جنس  فرصت از دست رفته احساس می کنیم.

آیا اعتقاداتم رنگ تقلید دارند یا خودم با پژوهش و دید روشن آن ها را برگزیده ام؟
آیا سبک زندگی ام را بر اساس خواست والدین یا جامعه انتخاب کرده ام یا خواسته درونی خودم؟
 
آیا تمام تلاشم را برای رسیدن به آرزوهایم کرده ام یا فرصت هایم را با بهانه های مختلف از دست داده ام؟