Menu
نویسنده مطلب : مهدی میم

مطلب مورد بحث:

ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار (نقشه راه درس)


به نظرم توجه درخور به ارزش و ارزش آفرینی یکی از مهمترین تفاوت های مدل های ذهنی افراد در جوامع توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است. به این معنی که بررسی دامنه ارزش آفرینی یک سرویس یا محصول در جوامع توسعه یافته اغلب فراخ تر است و حوزه های دیگر زندگی افراد جامعه را هم شامل میشود و این طور نیست که تنها وجه سود آوری مستقیم و کوتاه مدت اقتضادی آن در نظر گرفته شود.