Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

جملاتی درباره تنهایی | کتاب فلسفه تنهایی


من تنهایی و پیچیدگی‌های مربوط به آن را به این شکل درک و احساس می‌کنم:
 
تنهایی از انتظار نداشتن بیشتر ناشی می‌شود تا از انتظارات برآورده نشده.
 
خلوت‌گزینی محصول تنهایی است نه مقارن با آن.
 
تنها شدن خیلی وقت‌ها با سرعتی معادل سرعت رشد فکری شکل می‌گیرد و بزرگ‌تر می‌شود.
 
هر چه بیشتر در مسیر تنهایی پیش می‌رویم پیچیدگی آن را بیشتر احساس می‌کنیم.
به‌جایی می‌رسیم که حتی وصف کردن آن را هم مشکل می‌دانیم و کم‌کم دیگر دلیلی هم برای وصف کردنش پیدا نمی‌کنیم.
 
تنها بودن یک انتخاب است. انتخابی که حاصل در هم کنش چندین انتخاب ماقبل خود است.
 
تنهایی همیشه با دستاورد همراه است.
ارزشمندترین محصول تنهایی به‌تنهایی قابل‌استفاده نیست. می‌تواند به‌صورت یک ارزش در اختیار دیگران قرار بگیرد.
 
تنهایی بیشتر از اینکه قابل‌مشاهده باشد، باید احساس شود.
 
تنهایی با خودخواهی همراه است. و خیلی وقت‌ها بعد از درک این موضوع اتفاق می‌افتد که فلسفۀ خیلی چیزها در جهان انسان‌ها، خودخواهی است (و باید باشد)