Menu
نویسنده مطلب : عليرضا اسمی‌خانی

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


درود به دوستان عزیزم

• تا به حال چه به شکل مکتوب یا چه در ذهنم، به “بیانیه هدف یادگیرى” نیندیشیده بودم.
البته نه به این مفهوم که تمام یادگیرى هاى من بى هدف بوده اند؛ اما اهدافم را به صورت “مکتوب و مشخص” تعیین ننموده بودم (از دید من “مکتوب کردن” بیانیه اثربخش تر از “در ذهن داشتن” بیانیه، واقع مى شود).

• در این راستا مایلم “بیانیه هدف یادگیرىِ مهارت یادگیرى متمم” را در اینجا ثبت کنم (که طبیعتا در اینده احتمال تغییر ان هست).

• بیانیه هدف یادگیرىِ مهارت یادگیرى متممِ من:
یاد گرفتن یکى از لزومات پیشرفت و توسعه است؛ و مى دانم “زندگى” و “یادگیرى” در یک دیگر امیخته اند. از این رو یادگیرى براى من به مفهوم “زندگى” کردن است.
از سوى دیگر مى دانم یاد گرفتن خود یک مهارت است و موجب شکل گرفتن یک مدل ذهنى مى شود. به همین دلیل، مهارت یادگیرى براى من راهى است براى “یادگیرى اثربخش تر” و شکل دادن به “مدل ذهنى یادگیرى”.

سبز و کامروا شوید.