Menu
نویسنده مطلب : رزا

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


به همین دلیل، این درس از سلسله درس‌های پرورش استعدادها، به تحلیل داشته‌ها اختصاص یافته است.

متمم عزیز

این جمله شما من را به این فکر انداخت که کاش تحلیل داشته ها به تحلیل استعداد ها محدود نمیشد و متمم یک سری در س را هم به تحلیل داشته های مصیبت بار یا همان نقص ها اختصاص میداد. البته میدانم که حتی معنی لغوی کلمه نقص هم نشان از عدم و کاستی دارد و در واقع نبود یک توانمندی خود را به صورت نقص نشان میدهد ولی فکر میکنم کمی بحث و فحص راجع به کاستی ها هم ما را نسبت به عواقب آنها هشیار تر میکند.