Menu
نویسنده مطلب : مائده مقدم

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


دوست داشتم دانشمند بشم، آیا برای این که حس جاودانگی و شهرت ام  را اقناع کنم یا این که واقعا دنبال تبدیل دنیا به جای بهتری از زندگی بودم؟

دنبال تقویت روابط ام با خانواده، دوستان و همکارام بودم، آیا به حمایت عاطفی و احساسی آنها نیاز داشتم یا حمایت کاری، مالی و احیانا ابزاری آنها؟ یا درصدی از هر دو

خودم را ملزم می کنم که مرتب متمم را مطالعه کنم؟ آیا واقعا آموزش های متمم در کیفیت زندگی من تغییر ایجاد می کند؟ یا این که صرفا حس انجام مطالعه مفید را به من منتقل می کند؟