Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

FAB چیست؟ معرفی محصول بر پایه‌ی ویژگی/مزیت/منفعت


فروش تجهیزات آزمایشگاهی

در حوزه فوق ما تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای دامپزشکی و مواد غذایی را برای انواع تستهای کنترل کیفی ارائه میدهیم

ویژگی:دستگاه الایزا قابلیت خوانش کلیه کیتهای موجود در بازار راداراست

مزایا:این دستگاه دارای ۵ نرم افزار برای خوانش کیتهای تخصصی و مقایسه جوابها میباشد که سایر دستگاههای موجود در بازار دارای این مزیت نیستند

منفعت :سرعت خوانش این الایزا نسبت به سایر دستگاهها دو برابر و همچنین حجم استفاده از کیت یک سوم میباشد در نتیجه در وقت و هزینه هردو به صرفتر است