Menu
نویسنده مطلب : لیلا حسنی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


به نظرم در گذشته نوعی عطش برای خواندن تمام مطالب متمم در من وجود داشت، اما بعد از گذشت مدتی با خودم فکر کردم که این زمانی که برای خواندن  مطالب گذاشتم کمک چندانی به بهبود زندگی من نکرده و حتی به سختی چیزی از آن مطالب برای روایت یا حتی خوراکی برای فکر کردن خودم بخاطر می آورم. بنابراین تصمیم گرفتم هر بار که به سراغ متمم می آیم حتما کاغذ کنارم باشد، و بعد از خواندن مطلب نکات مهم را یادداشت میکنم. اینکار هم سرعتم را کاهش داده و هم باعث مرور مطالب میشود.