Menu
نویسنده مطلب : نسترن حیدری

مطلب مورد بحث:

حرفهای زیبایی که ونه گات هرگز نگفته بود...


هرچه می کنید، نه زیاد به خودتان بگیرید، نه زیاد خودتان را سرزنش کنید.
به هر حال، تصادف و احتمال،‌ نیمی از تصمیم‌های ما را شکل می‌دهند.

من با خط دومش موافق نیستم! تصادف و احتمالی در کار نیست! هر اتفاقی که برای ما میافته دلیل و حکمتی توش داره و اگه ما حکمتش رو نمی فهمیم نباید هم بگیم که تصادفی بوده!