Menu
نویسنده مطلب : مسعود ملک پور

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


خطا :در بیان کار نادرستی که معمولا قابل اندازه گیری باشد کاربرد بیشتری دارد.

غلط : بار معنایی منفی نسبت به خطا دارد و معمولاً برای کاری که کاملا خطا باشد استفاده میشود.

اشتباه: از لحاظ معنای لغوی یعنی شبیه شدن و به غلط چیزی را به جای چیزی گرفتن. بهتر است در مورد خطاهایی مورد استفاده قرار گیرد که ناشی از شباهت نزدیک باشد.

خبط :در لغت به معنای آمیختگی عقل با جنون و کژ روی وبه بیراهه رفتن است بهتر است در مورد خطاهایی استفاده گردد که نه یک اتفاق کوچک بلکه خطا در مسیر و یک روند طولانی باشد.

لغزش : خطاهایی که نه معنای خبط بدهد و نه معنای اشتباه. بلکه نتیجه نادرستی است که از توجه کم و کم اهمیت کردن موضوع حاصل میشود .

امیدوارم برای همه مفید باشد.