Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

فهرست شرح شغل و شرایط احراز شغل - قسمت اول


به نظرم کارمندها را می‌توان به دو دسته‌ی کلی مثبت و منفی تقسیم کرد که هر کدام از اینها خودشان ۲ زیر گروه درست و نادرست یا خوب و بد دارند.

برخی گویا به ذات مثبت و مثبت اندیش‌اند. این‌ها امیدوارند، خوش مشرب‌اند، اهل مشارکت‌اند و از کمک کردن و کار راه انداختن لذت می‌برند. خوب یا درست‌شان به این معنی است که اجازه نمی‌دهند کار لنگ بماند و به صرف این که در شرح وظایف من نبوده، شانه خالی نمی‌کنند، اما مدیریت را مجاب می‌کنند که این کار پاداش یا نیروی مجزا لازم دارد و نادرست یا بدشان آن است که عملن کولی می‌دهند و همه چیز را در خودشان می‌ریزند.

منفی‌ها هم آنهایی هستند که بدبین و خسته و افسرده و نالان و گوشه‌گیر و سر به تو و تنبل و خودخواه و … اند. حالا نادرست و بدشان، فقط به فکر حقوق گرفتن‌اند و فکر می‌کنند همین که سر کار تشریف می‌آورند لطف می‌کنند و کائنات منتظر و در به در اینهاست و هر چه کمتر کار کنند و بیشتر سواستفاده کنند زرنگ‌ترند و برنده و درست و خوب‌شان آنهایند که جلوتر از دماغشان را نمی‌بینند و همه چیز را در یک چهارچوب خشک و بدون انعطاف و مستحکمِ لایتغیر می‌بینند.

بخت آن‌جاست که اگر مثبت‌ها بیشتر هم باشند، یکی از منفی‌ها لشکری را حریف است که با یک چوب نازک چرخ روان را لنگ کنند و یا حتا بشکنند.

از این رو مدیران سازمان برای آن که راه را بر گروه منفی‌ها ببندند، قانون را سفت می‌کنند!: و سایر امور محوله