Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


سلام به دوستان

خطای ادراکی : سوگیری توافق کاذب ( False-consensus effect)

ما انسان ها -به حکم انسان بودن- فقط تجربه زندگی کردن با یک ذهن را داریم و بنابراین همواره تصورمان بر این است که ذهن دیگران نیز مانند ذهن ما عمل می کند که غالباً اینطور نیست.  به این خطای ادراکی، سوگیری توافق کاذب گفته می شود؛ به دلیل این سوگیری کاذب ما تصور می کنیم که دیگران هم مثل ما فکر می کنند، و علاوه بر آن، دیگران با نظرات ما موافق هستند. در این خطای ادراکی ما بیش از حد خودمان را “معمولی” فرض می کنیم و با عبارت هایی مانند “هر انسانی این طور فکر می کند” یا “این که واضح است” به خود می قبولانیم که فهم ما از یک موضوع هماهنگ با فهم دیگران است. این خطا مغز ما را به سمتی هدایت می کند که فرض کنیم در خصوص یک بحث “توافق نظر” وجود دارد، در صورتی که امکان دارد اصلا این توافق میان افراد به وجود نیامده باشد. گاهی اوقات دیده شده است که گروهی در اقلیت هستند و یا عقایدشان بسیار متفاوت با توده ی مردم است، ولیکن اعضای این گروه با خود تصور می کنند که دیگران نیز با آن ها هم عقیده هستند؛ در این صورت برای اعضای آن گروه اقلیت سوگیری توافق کاذب اتفاق افتاده است. حتی اگر برای آن ها مشخص بشود که در اقلیت هستند استدلال خواهند کرد که: “دیگران نمی فهمند”!به عنوان مثال جوانانی که کارهای ناپسند اجتماعی انجام می دهند (مانند سیگران کشیدن، استفاده از مشروبات الکلی، استفاده از مواد م خدر و غیره) دچار سوگیری توافق کاذب شده، و تصور می کنند دیگر جوانان هم این کارها را شایسته و یا جایز می دانند. این در حالی است که امکان دارد اکثریت قاطع با این کارها مخالف باشند.