Menu
نویسنده مطلب : شهرام ناجی

مطلب مورد بحث:

مشتری یابی و جستجوی سرنخ در فروش


ابتدا باید بازار هدف به درستی انتخاب شود..

سپس جهت مشتری یابی از میان روشهای مختلف،آن روشی را که نرخ ترغیب بالاتری دارد انتخاب کنیم..

در اینصورت احتمال تبدیل شدن کسی با درصد رغبت بالا به مشتری،بسیار زیاد است..

جهت مطالعه مبحث دقیق سرنخ و نرخ ترغیب،حتما مطلب،سرنخ(lead)که در ابتدای درس به آن اشاره شد،مطالعه گردد.