Menu
نویسنده مطلب : حسن بشیری

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


از این جلسات تو شرکت زیاد داشتیم. تعداد زیادی آدم تو سالن دور میز می نشستند و حرف می زدن و حرف می زدن بعدشم همه می رفتن دنبال کاراشون. این جلسات محلی بود که یه ساعتی رو استراحت کنیم جلسات هر چه شلوعتر بهتر. معمولا موضوعاتی که مطرح می شد ملغمه ای از همه چیز بود. از مشکلات فنی واحد تولید چرخ دنده ، بررسی دلیل کمبود آمار روز گذشته، مشکلات مالی . این نوع جلسات هفته ای یکبار برگزار می شد.

تصمیم گرفتیم که این روند رو بهبود بدیم. اول جلسات را تخصصی کردیم و در طول هفته پخش کردیم. جلسه کمیته فنی دوشنبه ها ، جلسات کیفیت چهارشنبه ها و … . دبیر هر جلسه انتخاب شد. دستور جلسه در طول هفته مشخص می شد و فایلش در شبکه وجود داشت و واحد های مرتبط می تونستن مواردی که باید مطرح بشه رو در فایل دستور جلسه اضافه کنن. دبیر جلسه موارد رو بررسی می کرد و به مواردی که مرتبط بود زمان اختصاص می داد. روز جلسه دستور جلسه بسته می شد . تمامی مستندات و چیزهایی که باید در جلسه ارائه می شد توسط دبیر جلسه با هماهنگی به اتاق جلسه آورده می شد. دستور جلسه بر روی اسکرین اتاق جلسه نشان داده می شد. هر مورد زمان مطرح کردنش و زمان بحث کاملا مشخص بود. دبیر جلسه یکی یکی موارد را مطرح می کرد و به بحث گذاشته می شد . مدیریت زمان به عهده دبیر جلسه بود. و موارد صورتجلسه می گردید. در این جا بود که دیگر جلسات از مکانی برای استراحت خارج شدند و اثر بخشی آن ها افزایش یافت