Menu
نویسنده مطلب : محمد اسماعیلی

مطلب مورد بحث:

چگونه برای یک مهارت شناسنامه تنظیم کنیم؟


نام مهارت:تصمیم گیری

زبرمجموعه مهارتهای ارتباطی

معیار سنجش آن:این که  بعدا وفتی فکر میکنم در گذشته تو  لحظه های حساس زندگی چه تصمیم هایی اتخاذ کردم؟

تو دوراهی یا چند راهی های مالی و اقتصادی چه راهی رو انتخاب کردم؟سودمند شده برام یا ضرر کردم؟

تو شرایط بحرانی عاطفی چه تصمیمی گرفتم؟و…

مهارت زیر مجموعه :فک میکنم مهارت حل مسئله .طبقه بندی ذهنی اطلاعات و رویدادها.خودشناسی و..

تاثیر روی مهارتها: روی مدیریت ارتباط با دیگران.مدیریت مالی و اقتصادی؛ مدیریت ریسک و سرمایه گذاری،ایجاد انگیزه در خودم،مذاکره سودمند،حل مسئله

دستاورد:این مهارت تاثیر مستقیمی میتونه روی زندگی اقتصادی عاطفی و اجتماعی بذاره.تصمیم گیری درست در لحظه های حساس میتونه به اوضاع خانواده ،شرکت یا اداره و دوستان و مهمتر از همه خود آدم کمک کنه و اعتماد به نفس آدم رو در ادامه مسیر بالاتر ببره