Menu
نویسنده مطلب : ساجده ممتازیان

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


قبل از خواندن  این درس درحال فکر کردن به این موضوع بودم : ما در شرایطی و درمقطعی از تاریخ زندگی میکنیم که بیش از همه بهتر است به تقویت هوش درون فردی (توانایی تفکر درباره ی افکار و احساسات و اعمال خود طبق نظریه ی هوش های چندگانه ی گاردنر) خودمان  بپردازیم. یکی از شاخصه های این نوع هوشمندی همین است که تشخیص دهیم در حال حاضر به چه چیزی بیشتر نیاز داریم.

به نظر میرسد گم شدن در شهر و خلوت سازی های شخصی  نه تنها اشتباه نیست بلکه مهم و ضروری هم هست چرا که فرصتی را برای ما فراهم میکند تا بتوانیم به دور از

هجمه ی اطلاعات (بعضا بی ربط و بی فایده )سری هم به خودمان بزنیم و جویای حال خود باشیم.