Menu
نویسنده مطلب : وحید محمدزاده

مطلب مورد بحث:

جملاتی از مونتسکیو (نویسنده کتاب نامه های ایرانی و روح القوانین)


در طول تاریخ،بسیاری از جمهوری ها با تجمل گرایی نابود شده اند و بسیاری از سلطنت ها با فقر.
در این جمله به فقر اشاره شد،مونتسکیو علت فقر رو ناشی از تفاوت های جغرافیایی می دونه.
او می گفت مردمانی که در آب و هوای استوایی زندگی می کنند تمایل به تنبلی و عدم کنجکاوی دارند، در نتیجه سختکوش و مبتکر نیستند و این دلیل فقر آنهاست. مونتسکیو هم چنین بر این گمان بود که مردمان تنبل تمایل دارند توسط خودکامگان حکومت شوند.براساس نظریه مونتسکیو، موقعیت استوایی نه تنها فقر،که برخی از پدیده های سیاسی مرتبط با ناکامی ملت ها_از جمله دیکتاتوری_را هم توضیح می دهد.
منبع:کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟صفحه ۸۱