Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

از میان روش های ارزیابی عملکرد شغلی کدام را جدی‌تر می‌گیرید (وظیفه ای یا زمینه ای)؟


در محیط کار خود، چه نمونه‌هایی از عملکرد زمینه‌ای را می‌توانید مثال بزنید؟

– پیگیری رفع موانع اجرای پروژه‌ها قبل از اینکه مدیر کار را به بخش مربوطه ارجاع دهد.

– ارائه درخواست سرکشی به محل اجرای پروژه بر اساس تشخیص خود فرد و با توجه به نیاز موجود بدون درخواست و دستور مدیر.

– پیش بینی موانع پیش روی پروژه و ارائه آن به مدیر در قالب گزارش مکتوب بدون درخواست مدیر.

– پرینت نگرفتن نامه‌ها و مدارک در مواقعی که امکان انجام کارها از روی صفحه مانیتور وجود دارد.

– ارائه پیشنهادهایی به مدیریت جهت بهبود عملکرد سازمان.

 

چه رفتارها و مسائلی باعث می‌شود که میل به فعالیت فراتر از شرح وظایف، در افراد یک سازمان کاهش پیدا کند؟

در صورتی که کارمند احساس کند به او در سازمان به چشم یک نامحرم نگریسته می‌شود و بهای کافی داده نمی‌شود، کارهای مثبت او دیده نمی‌شوند، بی‌عدالتی و تبعیض در سازمان زیاد است، عملکرد مثبت تاثیر زیادی بر طرز نگاه مدیران به او و جایگاه، حقوق و مزایایش ندارد و آن طور که باید به شخصیت شغلی او ارزش داده نمی‌شود به مرور میل به فعالیت فراتر از شرح وظایف، کاهش خواهد یافت.