Menu
نویسنده مطلب : ذبیح‌الله ظفر

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


مشکل سیستمی و مشکل در سیستم:

من مرکز آموزشی را دیدم که اساتید لایق داشتن که آماده گی کانکور تدریس می کرد. وقتی مدیر مرکز آموزشی از دانش آموزان می پرسید 《کدام استاد عالی درس میدهد؟ کدام استاد خوب درس داده نمی تواند؟》همه دانش آموزان راضی بود.  ولی در کانکور نتیجه عالی نمی گرفتن و مدیر کورس نمیدانست مشکل کجا است. و فکر می کرد مشکل در سیستم است و همواره تک تک استاتید را ارزیابی می کرد. ولی مشکل اصلی سیستمی بود.

برنامه مرکز آموزشی؛ آنها تمرکز خیلی زیاد را روی مضامین ساینسی داشت در حالیکه کانکور افغانستان از چهار بخش(ریاضی،علوم طبیعی، علوم اجتماعی، زبان و جیولوژی ) است. آنها باید علوم ساینسی را مهم می پنداشت ولی دیگر بخش ها را هم تمرکز می کرد تا دانش آموز سیستمی آماده شود.