Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

وضعیت تعلیق ذهنی و غرق شدن در یک فعالیت


طراحی یک‌ دوره آموزشی:

برای برگزاری دوره های آموزشی باید همه جوانب را در نظر بگیریم؛ محتوای آموزشی باید کامل و بر اساس منابع معتبر باشد، لحن صحبت آموزش دهنده باید ساده، گیرا و قابل فهم باشد، آموزش باید همراه با مثال باشد، مخاطب باید در آموزش مشارکت داشته باشد این مشارکت از طریق پرسیدن سوال یا حل تمرین می تواند انجام شود.

یکی دیگر از موارد مهم در آموزش شخص آموزش دهنده است، که باید تاثیر گذار باشد؛ چرا که در آموزش شخص آموزش دهنده مهم است و در یادگیری شخص یادگیرنده.