Menu
نویسنده مطلب : سمیه قجاوند

مطلب مورد بحث:

هوش هیجانی ، برداشت از خود و احترام به خود


والدین با نادیده گرفتن نیازها ی خود ویا با قراردادن الویت دوم بعداز برطرف کردن نیازهای فرزندان درواقع این پیام اشتباه را به فرزندان انتقال می دهند که آنها نیز می بایست از نیازهای خود بخاطر رسیدن دیگران به خواستهای چه بسا غیرضروری بگذرند واین چیزی جزقربانی کردن خود نیست که نتبجه مطلوبی هم نخواهد داشت.