Menu
نویسنده مطلب : زهرا

مطلب مورد بحث:

فرصتها و تهدیدهای ناشی از خودافشایی - مهارت خودافشایی (قسمت دوم)


(گم شدن نقش رسمی)  ما در مدرسه مان مدیر داشتیم که خود افشایی شان مدیریت شده نبود. با معلمین برخورد دوستانه میکرد مهربان  بود ولی واقعا مدیر نبود؛ چون مهارت مدیر بودن و مهربان بودن را همزمان نداشت.

معلمین از برخورد دوستانه او استفاده سو میکرد، که حتی حرف های او را به تمسخر می گرفت. بنا به این مورد توجه کنیم که برای  چه کسانی و در چه شرایط خود افشایی میکنیم.