Menu
نویسنده مطلب : حامد دولتخواهی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


دستاورد – منفعت – نتیجه

دستاورد (دست + آورد)  ترکیبی مانند “مادرآورد” به معنای آنچه از مادر به ارث رسیده باشد و موروثی است و یا “راه‌آورد” (ره آورد) که کنایه از سوغاتی است که مسافران می‌آورند و همه آنها از ترکیب یک لغت و “آورد” که مخفف “آورده” یا “آوریده” است، تشکیل شده اند. بنابراین به نظر می‌رسد دستاورد به معنی آنچه با کار و تلاش به دست می‌آید، است.

منفعت (اسم مصدر از نفع) نفع به معنای سود و فایده است و در مقابل خسارت و زیان قرار دارد. ظاهرا در این لغت بر خلاف لغت دستاورد معنای سود و فایده به صورت عام‌تر بیان شده است.

نتیجه به آن چیزی که از چیز دیگر حاصل شده باشد می‌گویند. “نتیجه”، هر چند ممکن است کمی بار معنایی مثبت با خود به همراه داشته باشد ولی برای هر رابطه ای که حاصلی را به همراه داشته باشد به کار می رود و ممکن است در جایی بار معنایی منفی داشته باشد.

محصول، ماحصل، فرآورده، برونداد و برآیند نیز لغت‌هایی به معنایی شبیهِ “نتیجه” هستند که معمولا در کاربردهای مختلف به کار برده می‌شوند.