Menu
نویسنده مطلب : مصطفی محمدی

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد:
بعد از اینکه به یکی از مشتریان بصورت اعتباری کالا فروختم و چک اون مشتری برگشت خورد.

احساس:
احساس ترس از اینکه حتما کلاهبرداری اتفاق افتاده.

تفسیر:
تماس گرفتم و با ایشان به تندی صحبت کردم.

بعد از مدتی مشخص شد که به دلیل تلاقی چند چک، آنروز در حساب ایشان پولی نبود که هفته های آینده موضوع حل شد.