Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


به قول سهیل رضایی عزیز تا وقتی قفل های درونت را بازنکنی قفل های بیرونی باز نمی شود ” خیلی وقت بود به این قضیه فکر می کردم که بتوانم ساده تر موضوع را حلاجی کنم “و امشب که این متن رو خواندم ،، فهمیدم چیزی از جنس ریشه باید داشته باشی که بتوانی شاخه های پر بار داشته باشی کسی که حرف های زیبا می زند و لی حرف هایش به دل نمی شیند همان درخت پر شاخه ای است که ریشه ای نداردو کسی که ریشه های محکمی دارد ولی ثمره چندانی ندارد همان کسی است که بیشتر به درد دیگران می خورد تا خودش .برای تناسب ریشه و شاخه باید ابتدا فهم و خرد مسائل را بفهمی و بعد برای به ثمر نشاندنش تلاش کنی