Menu
نویسنده مطلب : چیمن

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


عمدتاً آنچه که در محیط زندگی ام مشاهده میکنم رفتارهایی از جنس مجازات خود ناشی از تلقی خشم بعنوان یک امر ناپسند و یک گناه و همچنین جسمانی کردن خشم و گاهی بروز آن در قالب سردرد و … می باشد . مثالهایی که  در این لحظه مد نظرم است:

شاید بروز خشم در قالب آتشفشان بیشتر در مورد رفتار بالادستی با پایین دستی نمود داشته باشد آنجا که یک رییس دلخوری خود را بر سر کارمندان زیر دست خالی میکند.

جسمانی کردن خشم در حالت بالعکس در موقعیتی که زیر دست قادر به بروز احساس خود در حضور بالادست خود نباشد عمدتاً رخ میدهد.

بروز پنهانی خشم شاید بیشتر در روابط خانوادگی خصوصاً در میان اعضای درجه ۲ یک خانواده از حیث خویشاوندی صورت گیرد.