Menu
نویسنده مطلب : حسن یاقوتی

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش سیستمی با یک مثال از پیتر سنگه


مثالی که دامنگیر مردم تهران است و از عدم هماهنگی در ارتباطات درونی سیستم نشات میگیرد بحث ترافیک میباشد، عدم هماهنگی مجموعه هایی که در حال مجوز فروختن و تراکم فروشی در مجموعه شهرداری هستند و مجموعه هایی که معابر و پلها و غیره را در معاونت عمرانی انجام میدهند و سوی دیگر متولیان ترافیک در شهرداری و نیز ناجا باعث بروز همچنین فاجعه ای شده است که ما اکنون در تهران در آن قرار داریم و چون به تدریج ایجاد شده به این فاجعه عادت کرده ایم.