Menu
نویسنده مطلب : محمد کاوه

مطلب مورد بحث:

مقایسه کلمات عینی و ذهنی


کلمات عینی:

میز ، لیوان، درخت ، شلوار، گل

ذهنی :

شکوه، لحظه، صمیمی ، دیدار ، غربت

توجه به این نکته هم  شاید بد نباشد که در متمم در مجموعه درس های مدل ذهنی  درسی داریم با عنوان
تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟
که مطالعه اش مفید است. در فرایند یادگیری حرکت ذهن از عینیت به سمت انتزاع بسیار جذاب است.