Menu
نویسنده مطلب : نوشین

مطلب مورد بحث:

رابطه سطح انتظارات، موفقیت و رضایت


با جمله ای که از ناتانیل برندن ذکر شد موافقم که هدف نباید بزرگ و دور از دسترس باشد .

درسته که اهداف و انتظارات ما باید معقول باشند اما باید تا حدی بیش از توانایی های فعلی ما باشه تا در مسیر رشد قرار بگیریم .

نه انقدر بزرگ که دست نیافتنی باشه  و نه انقدر در دسترس که فقط درجا بزنیم و بر توانایی هایی که داریم تکیه کنیم از ترس اینکه  مبادا شکست بخوریم …