Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

مفهوم خود و خود انگاره (Self-concept): رابطه شما با خودتان چگونه است؟


من معصومه ام

– مشغول ساختن امپراطوری درون که همه چیز از درون آغاز می شود.

-با تقسیم کردن زندگی، اندوه و شادی ها، بودن ها، زمان برای همیشه با یک نفر هنوز کنار نیامده ام.

– سرسخت و سرکش و سخت کوش اما آرام و مهربان، همدلانه زیست می کنم و مراقب دنیام

– نمی خواهم تمام عمرم را یکجا زندگی کنم

– سعی می کنم هیچ چیز برایم معمولی نباشد.

– قدر آدمها را می دانم و امیدوار و خوش بین به آنهاو البته واقع بین، اما تمایلم به خوش بینی زیاد است.

-ادبیات و موسیقی برایم مستی بی شراب اند.

-دنیا برایم لطیفه ای جذاب است و طنازانه به آن نگاه می کنم جز لبخند مگر کار دیگری داریم.

– سر به هوا، حواس پرت اما حواسم به شما هست.

– گاه شده است دیگران را به خودم ترجیح داده باشم.

– دوستی را می فهمم و خوب دوستی می کنم و بی بهانه دوست می دارم.

– اعتقاد دارم کار مردان روشنی و گرمی است.(مردان نه لزوما مردان)

– بسیار خطر کرده ام اشتباه کرده ام تاوانش را هم داده ام اما یاد گرفته ام.

– هم عاشق ساحل صخره ای و امواجی که بی تابانه در پی چیزی سر بر صخره ها می کوبند و هم ساحل شنی که امواج هول برانگیز به سمتت می آیند و در افق ها غرق می شوی.
– راحت باش از دنیا و آدم هایش انتظاری ندارم.

اینها شاید ویژگی های خوب من باشند نزدیکتر که آمدی درگوشی بدیهایم را هم به تو می گویم فعلا بگذار کمی خوش باشیم.