Menu
نویسنده مطلب : مریم قربانی

مطلب مورد بحث:

مسیرهای شگفت انگیز پیاده روی در جهان


زیبا بود وحسرت بر انگیز

… زمانهایی برای خود بودن … چقدر جایشان در زندگی های ما خالی ست .چقدر دلت میخواهد در یکی از این جاده ها قدم میزدی .. دیدن عکسهای آن انرژی بخش است چه برسه به تجربه قدم زدن در آن  جاده ها…

دنیای روزانه ما مملو است از سیمان و بتن و آهن و صدا … دلمان را خوش کرده ایم به پارکی در شهر و گلدانی در اتاق …