Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم صیادی

مطلب مورد بحث:

هنگام گفتگو با خود، در خودتان هستید یا کنار خودتان؟


این مطلب طنز و خیلی با کامنتهای علمی و دقیق دوستان متممی تفاوت داره . ولی فکر کردم شاید بتونه کمک کنه به یادآوری موضوع درس در زمانهای مورد نیاز.

پدر بزرگ به همراه نوه اش مشغول خرید در یک فروشگاه بودند. بچه خیلی شیطون بود و همه چیز رو به هم ریخته بود.  اجناس داخل قفسه ها رو جابجا می کرد. جیغ و داد راه انداخته بود و به قولی فروشگاه را رو سرش گذاشته بود. اگر چیزی می خواست خودش رو به زمین می زد و از این جور کارها… پدربزرگ هم واکنشی نشون نمی داد فقط خیلی آروم تکرار می کرد: “آروم باش فریدون ، آروم باش فریدون”. فردی که شاهد این ماجرا بود به پدربزرگ گفت: چقدر شما صبور و با تحملید و این بچه هر چه قدر اذیت می کنه کاری به کارش ندارید. فقط می گید “آروم باش فریدون”. پدربزرگ هم بر می گرده می گه “فریدون” اسم خودم . ;)