Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

خودمحوری چیست و چرا می‌تواند مانع تفکر نقادانه باشد؟


– اگر بخواهم از رفتارهای خودمحورانه‌ی او برایتان مثال بزنم باید بگویم که:
برای هر مسئله‌ای یک راه حل قبول دارد، همان که خودش می‌گوید، حتا اگر بگویی دفعه‌ی پیش این کار را کردیم اما نتیجه نداد!
– او این نوع احساسات را بیش از سایر حس‌ها بروز می‌دهد: 
عصبانیت و فریاد!
– من از رفتارها و برخوردهایش نتیجه می‌گیرم که انگیزه‌ و انگیزاننده‌ی اصلی او چیزی است که به آن شخصیت رهبر می‌گویند و البته این که در کل آدمی است با شاخص اعتماد کم به دیگران نیز موثر است.
– او به این شیوه، دیگران را به ابزاری برای دستیابی به هدف‌ها و انتظارات و خواسته‌های خود تبدیل می‌کند: 
شما این که من می‌گم گوش کن!