Menu
نویسنده مطلب : مهدی عبطان

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


مطلبی که بعد از خواندن این موضوع به ذهنم رسید تنظیم اهدافم بعضا بدون توجه به روند بوده و عموما رویداد محور به اون هدف فکر می کردم و اکثرا با شکست در رسیدن به اهدافم مواجه شدم.

شاید به این مورد برخورد کرده ایم که فردی با حرف های اغوا کننده طرف مقابل فریب می خورد و مال خود را از دست می دهد که نشانه این است که مالباخته روند محور فکر نکرده و تنها به فکر بدست آوردن سودی برای خودش بوده است و فقط به رویداد آخر نگاه کرده است!