Menu
نویسنده مطلب : مهدی کیانی

مطلب مورد بحث:

پاراگراف فارسی: با دختری دوست شو که...


هر چند پایان این شعر زیبا به خیر منتهی می شود!

از دوستی شروع شد و به ازدواج و بچه دار شدن ختم شد![حداقل در فرهنگ ما]

خوب است من برای کارهای اشتباه خودم هم چارچوب قائل شوم؟

دوستی داشتم که به من ریاضی یاد می داد… ..

روزی از او پرسیدم مشروب می خوری! گفت؛ اگر بتوانم خودم تولید کنم و از صفر تا صد آن را خودم انجام دهم طوری که از روند بهداشت کار مطمئن شوم … ..

کاری که هیچ گاه انجام نداد؟

من از این زاویه به پاراگراف نگاه میکنم اگر نمیتوانم نفس خود را مهار کنم حداقل طبق یک چارچوب مشخص رفتار کنم.